[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/09/27

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : C2-665-1734.pdf C2-665-1734.pdf تاریخ سند : 1398/09/27 شماره چاپ : 1734

پیوست ها

اصلاحیه 1 - جایگزین 1 - 1398/10/11 پیوست : C2-665 -E1-G1.pdf C2-665 -E1-G1.pdf
اصلاحیه 1 - 1398/10/3 پیوست : C2-665-E1.pdf C2-665-E1.pdf