‹ وضعیت قبلی [11]

12 › مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
تاریخ : 1398/09/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان

چاپی : MM-598-988670101.pdf MM-598-988670101.pdf تاریخ سند : 1398/09/30 شماره چاپ : 98867