[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقلیل مجازات تعزیری»
تاریخ : 1398/09/30
دوره : دهم
شماره ثبت : 665

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تقلیل مجازات تعزیری»

چاپی : 16705-1.pdf 16705-1.pdf تاریخ سند : 1398/09/30 شماره چاپ : 1734