1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
تاریخ : 1398/10/02

نسخه چاپی

عنوان : الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

چاپی : I-702.pdf I-702.pdf دست‌نویس : ID-702.pdf ID-702.pdf تاریخ سند : 1398/10/02 شماره چاپ : 1746