[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/10/02

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : P-476-1741.pdf P-476-1741.pdf تاریخ سند : 1398/10/02 شماره چاپ : 1741