[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
تاریخ : 1398/10/03

نسخه چاپی

عنوان : لایحه مشارکت عمومی - خصوصی

چاپی : C1-556-1737.pdf C1-556-1737.pdf تاریخ سند : 1398/10/03 شماره چاپ : 1737