[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا
تاریخ : 1398/10/03

نسخه چاپی

عنوان : لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا

چاپی : MSH-337-79034.pdf MSH-337-79034.pdf تاریخ سند : 1398/10/03 شماره چاپ : 79034