[13] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [11]

12 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/10/07

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : MSH-476-79637.pdf MSH-476-79637.pdf تاریخ سند : 1398/10/07 شماره چاپ : 79637