[14] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [12]

13 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"
تاریخ : 1398/10/08

نسخه چاپی

عنوان : لایحه "درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها"

چاپی : SHM-476-14950.pdf SHM-476-14950.pdf تاریخ سند : 1398/10/08 شماره چاپ : 14950