[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › پیشنهاد (ها) نماینده ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/10/14

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : P-665-1758.pdf P-665-1758.pdf تاریخ سند : 1398/10/14 شماره چاپ : 1758