[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
تاریخ : 1398/10/17

نسخه چاپی

عنوان : الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

چاپی : MSH-611-82384.pdf MSH-611-82384.pdf تاریخ سند : 1398/10/17 شماره چاپ : 82384