[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
تاریخ : 1398/10/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری

چاپی : MSH-665-82381.pdf MSH-665-82381.pdf تاریخ سند : 1398/10/17 شماره چاپ : 82381