[16] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [14]

15 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (اعاده شده از شورای نگهبان)
تاریخ : 1398/11/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 476

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها» (اعاده شده از شورای نگهبان)

چاپی : 16391-1.pdf 16391-1.pdf تاریخ سند : 1398/11/05 شماره چاپ : 1785