[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»
تاریخ : 1398/11/05
دوره : دهم
شماره ثبت : 699

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح شفاف سازی منابع تأمین مالی تبلیغات و فعالیت های انتخاباتی با اصلاح برخی مواد قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی»

چاپی : 16832-1.pdf 16832-1.pdf تاریخ سند : 1398/11/05 شماره چاپ : 1743