‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور»
تاریخ : 1398/11/06
دوره : دهم
شماره ثبت : 690

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور»

چاپی : 16877.pdf 16877.pdf تاریخ سند : 1398/11/06 شماره چاپ : 1723