1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی)
تاریخ : 1398/11/08

نسخه چاپی

عنوان : استفساریه بند «الف» ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (عدم ورود و صلاحیت سازمان بازرسی به مصوبات شوراهای محلی)

چاپی : I-712.pdf I-712.pdf دست‌نویس : ID-712.pdf ID-712.pdf تاریخ سند : 1398/11/08 شماره چاپ : 1813