[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور»
تاریخ : 1398/12/28
دوره : دهم
شماره ثبت : 704

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح مواد (31)، (32)، (34) و (36) قانون محاسبات عمومی کشور»

چاپی : 16959.pdf 16959.pdf تاریخ سند : 1398/12/28 شماره چاپ : 1769