[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»
تاریخ : 1399/01/24
دوره : دهم
شماره ثبت : 661

نسخه چاپی

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور»

چاپی : 16761-1.pdf 16761-1.pdf تاریخ سند : 1399/01/24 شماره چاپ : 1821