[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1399/01/26

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح مواد (1) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن

چاپی : I-717.pdf I-717.pdf دست‌نویس : ID-717.pdf ID-717.pdf تاریخ سند : 1399/01/26 شماره چاپ : 1839