[19] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [17]

18 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (اعاده شده از شورای نگهبان (2))
تاریخ : 1399/01/02
دوره : دهم
شماره ثبت : 476

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها (اعاده شده از شورای نگهبان (2))

چاپی : 16391-6.pdf 16391-6.pdf تاریخ سند : 1399/01/02 شماره چاپ : 1845