[21] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [19]

20 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو فوریتی )

جزئیات

تاریخ : 1399/02/16

نسخه چاپی

چاپی : MSH-476-5215.pdf MSH-476-5215.pdf شماره چاپ : 5215