‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مشارکت عمومی – خصوصی» (ویرایش دوم)
تاریخ : 1399/02/20
دوره : دهم
شماره ثبت : 556

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه مشارکت عمومی – خصوصی» (ویرایش دوم)

چاپی : 17028 (1).pdf 17028 (1).pdf تاریخ سند : 1399/02/20 شماره چاپ : 1737