[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها»
تاریخ : 1399/02/20
دوره : دهم
شماره ثبت : 616

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‏ها»

چاپی : 16665-1.pdf 16665-1.pdf تاریخ سند : 1399/02/20 شماره چاپ : 1783