‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)»
تاریخ : 1399/02/29
دوره : دهم
شماره ثبت : 713

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)»

چاپی : 17051.pdf 17051.pdf تاریخ سند : 1399/02/29 شماره چاپ : 1814