‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»
تاریخ : 1399/08/19
دوره : یازدهم
شماره ثبت : 137

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان»

چاپی : 17226.pdf 17226.pdf تاریخ سند : 1399/08/19