[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
تاریخ : 1399/06/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

چاپی : 185.pdf 185.pdf تاریخ سند : 1399/06/30 شماره چاپ : 209