[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش شور اول (کلیات آن به تصویب رسید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
تاریخ : 1399/07/29

نسخه چاپی

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

چاپی : SessionId(54).docx SessionId(54).docx تاریخ سند : 1399/07/29 شماره چاپ : 209