1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1399/07/06

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : 327.pdf 327.pdf تاریخ سند : 1399/07/06