1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی
تاریخ : 1399/07/12

نسخه چاپی

عنوان : طرح ساماندهی حقوق و دستمزد در بخش عمومی

چاپی : 333.pdf 333.pdf تاریخ سند : 1399/07/12