[2] وضعیت بعدی ›

1 › نظر شورای نگهبان (استمهال) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
تاریخ : 1399/01/10

نسخه چاپی

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

چاپی : استمهال4.pdf استمهال4.pdf تاریخ سند : 1399/10/10 شماره چاپ : 209