[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
تاریخ : 1399/10/10

نسخه چاپی

عنوان : طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰

چاپی : مغایرت2.pdf مغایرت2.pdf تاریخ سند : 1399/10/10 شماره چاپ : 209