‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش مرکز پژوهش ها

جزئیات

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان(۱))
تاریخ : 1400/01/23
دوره : یازدهم
شماره ثبت : 185

نسخه چاپی

عنوان : اظهار نظر کارشناسی درباره: «طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور» (اعاده شده از شورای نگهبان(۱))

چاپی : 17467.pdf 17467.pdf تاریخ سند : 1400/01/23