[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور
تاریخ : 1387/07/06

نسخه چاپی

عنوان : گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور

چاپی : G-210-9235.pdf G-210-9235.pdf تاریخ سند : 1387/05/31 شماره چاپ : 302