[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › تصویب فوریت طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : تصویب فوریت طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/07/09

نسخه چاپی

عنوان : تصویب فوریت طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : I-232.pdf I-232.pdf تاریخ سند : 1387/07/16 شماره چاپ : 391