[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/07/22

نسخه چاپی

عنوان : گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : G-143-9271.pdf G-143-9271.pdf تاریخ سند : 1387/04/17 شماره چاپ : 156

پیوست ها

پیوست : G-143-9271-1.pdf G-143-9271-1.pdf