[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363
توضیحات : یک فوریت این طرح در
جلسه علنی مورخ 17/7/1387 به تصویب رسید.

تاریخ : 1387/07/17

نسخه چاپی

عنوان : طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : I-217 پيوست.pdf I-217 پيوست.pdf تاریخ سند : 1387/07/17 شماره چاپ : 331

پیوست ها

06/04/1388 پیوست سوابق پیوست : I-217S.pdf I-217S.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 737، 738