[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تاریخ : 1387/08/21

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

چاپی : G-225-9327.pdf G-225-9327.pdf تاریخ سند : 1387/07/02 شماره چاپ : 363