[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس درباره طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تاریخ : 1387/09/16

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس درباره طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

چاپی : M-225- 52366.pdf M-225- 52366.pdf تاریخ سند : 1387/09/16

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1387/09/16 شماره نامه : 52336/225