[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/09/16

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : M-232- 52372.pdf M-232- 52372.pdf تاریخ سند : 1387/09/16

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1387/09/16 شماره نامه : 52372/232