[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/10/16

نسخه چاپی

عنوان : گزارش شور دوم طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : C2-143.pdf C2-143.pdf تاریخ سند : 1387/10/19 شماره چاپ : 526

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 156