[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/10/16

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : E-232.pdf E-232.pdf تاریخ سند : 1387/10/19 شماره چاپ : 521

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 391، 460