‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
تاریخ : 1387/09/23

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح تفسیر ماده (18) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

چاپی : N-225- 29572.pdf N-225- 29572.pdf تاریخ سند : 1387/09/23