[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/07/29
تاریخ : 1387/11/07

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 29/07/1363

چاپی : G-217-9464.pdf G-217-9464.pdf تاریخ سند : 1387/06/27 شماره چاپ : 331

پیوست ها

1390/08/21 مخصوص صحن علنی پیوست : G-217-9464-5.pdf G-217-9464-5.pdf
1390/07/26 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-217-9464-4.pdf G-217-9464-4.pdf
1389/02/11 اعاده شده از شورای نگهبان پیوست : G-217-9464-3.pdf G-217-9464-3.pdf
5/12/1388مخصوص صحن علنی پیوست : G-217-9464-2.pdf G-217-9464-2.pdf
20/08/1388 پیوست : G-217-9464-1.pdf G-217-9464-1.pdf