‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( دو شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور
تاریخ : 1387/10/23

نسخه چاپی

عنوان : گزارش شور اول طرح دریافت یارانه ها و بهای خدمات شهری و روستایی از نیروی کار خارجی شاغل در کشور

چاپی : C1-210.pdf C1-210.pdf تاریخ سند : 1387/11/08 شماره چاپ : 553

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 302