[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/12/12

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : E-143.pdf E-143.pdf تاریخ سند : 1387/12/12 شماره چاپ : 611

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 526، 156