[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/11/24

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : M-143- 67778.pdf M-143- 67778.pdf تاریخ سند : 1387/11/24 شماره چاپ : 67778

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1387/11/24 شماره نامه : 67778/143