[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/12/04

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (مغایرت) طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : N-143-30881.pdf N-143-30881.pdf تاریخ سند : 1387/12/04 شماره چاپ : 30881