[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/12/18

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : M-143- 72388.pdf M-143- 72388.pdf تاریخ سند : 1387/12/18 شماره چاپ : 72388

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1387/12/18 شماره نامه : 72388/143