[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( دو شوری )

جزئیات

تاریخ : 1387/12/27

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) طرح نظارت شرعی بر ذبح و صید

چاپی : N-143-31798.pdf N-143-31798.pdf تاریخ سند : 1387/12/27 شماره چاپ : 31798