[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
تاریخ : 1387/12/18

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 در خصوص قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

چاپی : M-232- 72381.pdf M-232- 72381.pdf تاریخ سند : 1387/12/18

مصوبه(ها)

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1387/12/18 شماره نامه : 72381/232